Regulamin


1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy regulamin uzupełnia warunki umowy zawartej pomiędzy: Jakub Chomiczewski Brzezie 407 32-014 Brzezie
NIP: 6831938367
(Serwerygier.com), zwanej dalej Administratorem, a korzystającym z usług na serwerze Administratora - Abonentem.
1.2 Regulamin staje się wiążący w momencie złożenia podpisu przez Abonenta lub osoby przez niego upoważnionej na Umowie Abonenckiej lub w momencie rozpoczęcia korzystania z usług internetowych.

2. Świadczenie usług przez Administratora

2.1 Administrator świadczy usługi nieprzerwanie z wyjątkiem przerw technicznych, niezbędnych do poprawnego funkcjonowania serwera Administratora. Na przerwy techniczne składają się okresy związane z przerwami technicznymi tj. konserwacją, naprawami oraz testowaniem sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego.
2.2 W momencie zawarcia umowy Administrator dostarczy Abonentowi wszystkie informacje niezbędne do uzyskania przez Abonenta dostępu do konta wykupionego na serwerze Administratora.
2.3 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści prezentowane na stronach WWW lub transmitowane w formie audio lub wideo przez Abonenta, jak również Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo wgrywane pliki.

3. Korzystanie z usług Administratora

3.1 Abonent zobowiązuje się do korzystania z usług Administratora w sposób zgodny z prawem polskim i międzynarodowymi umowami obowiązującymi w Polsce.
3.2 Abonent ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór miejsca i bezpieczeństwo przechowania hasła zabezpieczającego konto Abonenta.
3.3 Abonent, który ma hasło zabezpieczające przyjmuje do wiadomości, że każdy kto uzyskuje dostęp do jego hasła, może bez upoważnienia uzyskać dostęp do jego danych i informacji zgromadzonych na jego koncie.
3.5 Korzystanie z serwera Administratora w sposób, który prowadzi do przerw w normalnym funkcjonowaniu serwera Administratora, stanowi nadużycie i spowoduje interwencję Administratora.
3.6 Abonent jest zobligowany do informowania Administratora o znanych mu przypadkach nadużycia względem serwera.
3.7 Abonent jest zobligowany do nie Wprowadzania modyfikacji na serwery gry CS:GO, które ingerują w przedmioty graczy, dostęp do ekwipunku, a także oferują graczom:

przedmioty (skiny broni, noże itp.) które nie występują domyślnie w grze CS:GO i są przeznaczone wyłącznie na serwery matchmakingowe producenta gry.
rangi ("profile rank") / poziomy (ang. "skill group")
żetony ("coin") widoczne w tabeli wyników

4. Abonament

4.1 Nieopłacony abonament, to abonament, za który nie wpłynęła z góry należność za przyszły okres obrachunkowy.
4.2 Jeżeli Abonent nie zapłaci abonamentu, jego usługi zostają zablokowane na okres 14 dni cała zawartość konta w tym okresie jest przechowywana na serwerze Administratora. Po upływie 14 dni od okresu obrachunkowego i nie opłaceniu abonamentu na kolejny okres, Administrator nie jest zobowiązany przechowywać zawartość konta Abonenta na swoim serwerze. Umowa zawarta pomiędzy Abonentem i Administratorem wygasa. 5. Gwarancje i odpowiedzialność Administratora względem Abonenta

5.1 Dane osobiste Abonenta, w posiadanie których wszedł Administrator w następstwie posiadania umowy, są traktowane jako poufne i mogą być wykorzystane tylko do celów określonych w umowie. W przypadku bezprawnego ujawnienia danych Administrator ponosi odpowiedzialność na zasadach Kodeksu Cywilnego.
6. Postanowienia końcowe

6.1 Ocena stosunków pomiędzy Administratorem a Abonentem podlega przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawa o prawach autorskich i pochodnych.
6.2 Abonent oświadcza iż zapoznał się z zasadami działania usług świadczonych przez Administratora, oraz potrafi je samodzielnie obsługiwać .

5.Reklamacje

1. Reklamacje i uwagi Usługobiorca powinien kierować na biuro obsługi klienta zawarte w panelu.
2. Usługobiorca zobowiązuje się do dostarczenia niezbędnych informacji potrzebnych do usunięcia ewentualnej awarii Serwera.
3. Usługodawca zobowiązany jest do usunięcia awarii Serwera najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia poinformowania o jej powstaniu.